آزمایشگاه نیرو

آزمایشگاه نیروی شرکت دقت­ پویای ­نوین با دردست داشتن انواع لودسلهای مرجع AEP تنها مرجع کالیبراسیون نیرو در ایران است که تا ظرفیت 500  تُن  را پشتیبانی می‌کند.

این لودسل‌ها عبارتند از:

 1. لودسل 5 تُن مرجع AEP با دقت Rd 0.02% در حالت کشش و پرس.
 2. لودسل 10 تُن مرجع AEP با دقت 02% Rd در حالت کشش و پرس.
 3. لودسل 50 تُن مرجع AEP با دقت 02% Rd در حالت کشش و پرس.
 4. لودسل 100 تُن مرجع AEP با دقت 02% Rd در حالت کشش و پرس.
 5. لودسل 200 تُن مرجع AEP با دقت 2% Rd در حالت پرس در محل مشتری و پرس و کشش در محل آزمایشگاه.
 6. لودسل 500 تُن مرجع AEP با دقت 2% Red در حالت پرس.
 7. لودسل 20 تُن مرجع HBM با دقت C3 در حالت پرس.

این آزمایشگاه دارای نشان دهنده­‌های دقت بالا AEP MP 10 Plus و AEP MP 10  با پشتیبانی 2.000.000 Digit است؛ همچنین نیرو سنج­ها و لودسل­‌های با دقت بالا تا ظرفیت 1 تُن با استفاده از Dead Wight  در حالت کشش و پرس با دقت­های زیر کالیبره می‌شوند:

 1. نیروسنج کشش و پرس تا 20 kg.f با دقت 002% Rd.
 2. نیرو سنج کشش و پرس 20 kg.f to 1000 kg.f با دقت 005 Rd.
 3. لودسل کشش و پرس تا 20 kg.f با دقت 002% Rd.
 4. لودسل کشش و پرس 20 kg.f to 1000 kg.f با دقت 005 Rd.
 5. ماشین­های آزمون کشش ( تنسایل) تا 100 kg.f  با دقت 005 Rd کشش.
 6. ماشین­های آزمون کشش ( تنسایل) 100 to 100000 kg.f با دقت Rd 02% کشش.
 7. ماشین­های آزمون کشش ( تنسایل) up to 100 kg.f با دقت  005 Rd پرس.
 8. ماشین­های آزمون کشش ( تنسایل) 100 kg.f to 100000 kg.f با دقت Rd 02% پرس.
 9. ماشین­های آزمون کشش ( تنسایل) 100 ton to 500 ton بادقت 2% Rd.
 10. سرعت دستگاه تنسایل تا 500 mm/min با دقت Rd 02%.
 11. جابه جایی دستگاه تنسایل تا 1000 mm.

لازم به یادآوری است که کلیه باسکول آویزها  تا ظرفیت 2000 kg با  استفاده از  Dead wight، دینامومترها، کشش تسمه تایم، دستگاه Pull off، جک بتن شکن تا 500 تُن در آزمایشگاه نیرو شرکت مهندسی دقت پویای نوین کالیبره و تنظیم می‌گردد.

تهیه کننده:  مهران محمدی، کارشناسی کنترل ، گرایش ابزار دقیق:  کارشناس متخصص آزمایشگاه نیرو.