تدوین و انتشار ویرایش جدید استاندارد 17025


در پی تدوین و انتشار ویرایش جدید استاندارد 17025 (ویرایش سال 2017) ، موارد زیر به آگاهی آزمایشگاههای متقاضی تائید صلاحیت و تائید صلاحیت شده می رسد

1- در صورت درخواست آزمایشگاه، این مرکز آمادگی دارد که از تاریخ 98/10/1 خدمات اعتبار بخشی به آزمایشگاهها را بر اساس ویرایش سال 2017 استاندارد 17025 ارائه نماید . لیکن ارائه این خدمات بر اساس الزامات نسخه قبلی استاندارد 17025 تا پایان سال 1398 کماکان ادامه خواهد یافت

2- از تاریخ 99/1/1 کلیه مراحل تمامی فرآیند های تائید صلاحیت (اعم از اعطا ، تجدید ، ارزیابی مراقتبی ، افزایش دامنه کاربرد ) فقط بر اساس الزامات ویرایش سال 2017 استاندارد 17025 ارائه خواهد شد

مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI)