مشتریان ما

شرکت مهندسی دقت پویای نوین طی دو دهه فعالیت متعهدانه‌ی دقیق و تخصصی در زمینه‌ کالیبراسیون، دارای کارنامه درخشانی از همکاری با صنایع مختلف در بخش خصوصی و غیر خصوصی است و توانسته است اعتماد و اطمینان سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌های مختلف در صنعت را در زمینه‌ کالیبراسیون، تأمین تجهیزات و مشاوره، به خود جلب نماید.