بیانیه مدیریت

بيانيه مديريت شرکت مهندسی دقت پویای نوین

شركت مهندسی دقت پويای نوين بر مبنای نظامنامه كيفيت ارائه شده، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند. اين نظامنامه تمام موضوعيت وارده به فرآيندها و مسئوليت‌هاي مرتبط را كه در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه مي‌باشد، تشريح می‌نماید.‌‌

اين نظامنامه تأييد مي‌كند كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل مي‌باشند. بديهي است كه سيستم مديريت كيفيت و مستندات موجود، بر اساس تغييرات مربوط به وضعيت فني، انتظارات مشتري و آموزش‌ها مورد تجديد نظر قرار می‌گیرند. 

مدیر ارشد شركت دقت پويای نوين صراحتاً اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه، كاركنان و افراد وابسته به سيستم كيفيت آزمايشگاه را از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج كاليبراسيون مي‌گذارد، مبرا نماید.

آزمايشگاه اين اطمينان را مي‌دهد كه تمام فعالیت‌های خود را با حفظ كامل اسرار مربوط به مشتری، بر طبق اصول كاملاً حرفه‌اي و با تجربه‌اي بالا انجام دهد.

حفاظت از اسناد مشتري، يكي از اصولي است كه آزمايشگاه خود را به اجراي آن پايبند دانسته و اختيارات لازم در اين خصوص به مديريت‌ها سپرده شده است. در این راستا جهت حفاظت از مدارک و اسناد مشتریان، روش اجرایی “حفاظت از اسناد محرمانه مشتری” به شماره شناسایی DLQ-P-10 تدوین شده است.

مدير آزمايشگاه، مدير فني و مدير كيفي خود را متعهد مي‌نمايند كه كليه‌ كارهاي مربوط به سيستم كيفيت را پيگيري و الزامات ISO/IEC 17025 را در آزمايشگاه برآورده كرده و از آن تبعيت نمايند و همچنین كليه‌ پرسنل، خود را ملزم به انجام اين موارد می‌دانند.

مدیر ارشد خود را متعهد مي‌نمايد منابع لازم مالي، اداري، پرسنلي و … را جهت استقرار اين استاندارد فراهم كرده و تمامی موانع را از سر راه اين سيستم كيفيت برداشته و با دورانديشي و هم فكري، اقدامات لازم را برای رفع آن مبذول دارد.

اجراي تمام بندهاي ذکر شده در نظامنامه كيفيت، به شماره شناسایی DLQ-M-01، براي افراد شركت دقت پویای نوین و مدیر ارشد الزامي است.

                                                         مدیرارشد شرکت مهندسی دقت پویای نوین 

                                                                                 حمیدرضا یوسفی