تاریخچه کالیبراسیون

اگرچه سابقه علم اندازه گيري و کاليبراسيون به قديمي ترين تمدنهاي بشري باز ميگردد ، اما با تغيير نوع روابط بين کشورها نسبت به زمان قديم و گسترش اين ارتباطات از سال 1875 به بعد سيستم اندازه گيري بصورت يکسان از طرف اکثر کشورها و رفته رفته تمامي آنها پذيرفته شد. بنابراين با هماهنگ شدن اين نظام ضرورت بوجود آمدن زباني مشترک در اين رابطه نيز عيان گرديد.

تاریخچه ي موسسه ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

 اولین تشکیلات رسمی مربوط به استاندارد در ایران، در سال1304 هجري شمسی و بعد از تصویب قانون اوزان و مقیاسها در ایران تاسیس شد، اما تا سال1331 این موسسه فعالیت چندان مهمی انجام نداد. تا آنکه در سال1331 و با توجه به افزایش سطح مبادلات تجاري ایران با سایر کشورها و لزوم نظارت بر کیفیت کالاهاي صادراتی کشور، هسته‌ي اولیه موسسه‌ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در سال 1339 موسسه ي استاندارد ایران به عضویت سازمان استانداردهاي بین- المللی (ISO )درآمد. از آن زمان تاکنون این موسسه یکی از اعضاي فعال این سازمان است.

موسسه ي استاندارد ایران داراي 127 کمیته ي اصلی ایزو به عنوان عضو ثابت و 111 کمیته ي دیگر به عنوان عضو ناظر است، همچنین دبیرخانه بین‌المللی کمیته‌هاي فنی شوینده‌ها، کودهاي شیمیایی و فراورده‌هاي بهداشتی و آرایشی سازمان بین‌المللی استاندارد نیز در ایران مستقر است موسسه ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمانهاي استاندارد بین‌المللی، با کمیسیون بینالمللی الکترونیک (IEC) ،سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانون (OIML ) انجمن جهانی سازمان تحقیقات صنعتی (WAITRO )نیز همکاري میکند. این موسسه تنها سازمانی است که میتواند استانداردهاي فراوردههاي تولید شده در کشور را تأیید کرده و اجراي آن را با کسب موافقت شوراي عالی استاندارد اجباري کند. همچنین این سازمان براي تعیین استانداردهاي فراورده‌هاي تولید شده در کشور از آخرین دستاوردهاي علمی و صنعتی جهان استفاده می‌کند.

پاسخی بگذارید