کالیبراسیون چیست؟

كيفيت مقوله اي است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن ميتواند دشواري‌هايي براي وي به وجود آورد. به همين دليل از گذشته های دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواري‌هاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است. امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت. قدر مسلم كنترل كيفيت و تضمين آن بر اندازه گيري استوار است. فرا گيري روش اندازه گيري كميتهاي گوناگون و در نگاهي وسيعتر كاليبراسيون دستگاهها، راهي براي نيل به اين خواسته است.

كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني  مورد استفاده قرار ميگيرد.

پرداختن قانون مند به کاليبراسيون و برقراري نظام صحيح اندازه گيري فوايدی این چنین را به دنبال دارد :

 جلوگيري از تضییع حقوق مصرف کننده  و توليد کننده
 ايجاد اعتماد همگاني در سطح جامعه در فرايندهاي تجاري، خدماتي و بهداشتي
افزايش اعتبار بين المللي
 گسترش حقوق اجتماعي به عنوان يکي از شاخصهاي رشد يافتگي اجتماعي – فرهنگي
ايجاد بستر و فرهنگ قانون مداري جهت حفظ حقوق ملت و دولت
 جلوگيري از ضرر و زيان در تبادلات بازرگاني با ساير کشورها
ايجاد اشتغال براي شرکتهاي مجري و غيره.

پاسخی بگذارید